Regulamin sprzedaży biletów wstępu oraz uczestnictwa w festiwalu Whisky & Friends

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu!

Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym jest zakazana!

1. DEFINICJE.

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

1) Bilet – potwierdzenie umowy, zawartej przez Kupującego na swoją rzecz lub osoby trzeciej, zapewniającej prawo Gościa do udziału w wydarzeniu Whisky & Friends, realizowanej przez M&P PAVLINA. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie,

2) Opaska – taśma na nadgarstek, na okaziciela, udostępniana na podstawie Biletu, która wyłącznie uprawnia do uczestnictwa w wydarzeniu Whisky & Friends, i która nie może być zdjęta do końca uczestniczenia w Whisky & Friends pod rygorem odmowy wstępu oraz degustacji,

3) Dowód Zakupu – Bilet lub opaska na nadgarstek potwierdzająca zakup Biletu i prawo do uczestniczenia w Whisky & Friends,

4) Serwis – strona http://whiskyandfriends.pl/

5) M&P PAVLINA – spółka pod firmą: M&P PAVLINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Leonida Teligi 1a, 05-270 Marki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000578685, REGON: 222050990, NIP: 5871701725, będą ca organizatorem wydarzenia i prowadząca dystrybucję Biletów wstępu na Whisky & Friends za pośrednictwem Serwisu,

6) Whisky & Friends – wydarzenie kulturalno-rozrywkowe, którego celem jest przybliżenie poprzez szereg degustacji i wykładów prowadzonych przez przedstawicieli producentów, tradycji whisky i kultury wybranych krajów europejskich.

7) Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena Biletu oraz koszt dostawy według opcji wybranej przez Kupującego,

8) Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać Whisky & Friends, tj. teren Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1,

9) Organizator – M&P PAVLINA,

10) Regulamin – niniejszy Regulamin,

11) Kupujący – każda osoba korzystająca z Serwisu i nabywająca Bilet, zarówno dla siebie, jak i dla osób trzecich,

12) Gość – osoba fizyczna pełnoletnia legitymująca się Biletem wymienianym na Opaskę.

 

2. ZASADY OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży Biletów przez Serwis oraz podstawowych zasad uczestnictwa w Whisky & Friends.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Kupujący korzystający z Serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Kupujący nie będący Gościem jest obowiązany zapoznać Gości z niniejszym Regulaminem.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

4.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Serwisu;

4.2. warunki i zasady dokonywania elektronicznego nabycia Biletów dostępnych w ramach Serwisu;

4.3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Serwisu;

4.4. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu;

4.5 zasady uczestnictwa w festiwalu Whisky & Friends.

 1. W celu korzystania z Serwisu Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.
 2. Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, umowa sprzedaży zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Biletów z Serwisu, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania Serwisu jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. M&P PAVLINA realizując obowiązek nałożony przepisem art. 15 ust. 1 pkt 2) ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia na Bilet wstępu na Whisky & Friends
 4. W celu weryfikacji pełnoletności Kupującego lub Gościa M&P PAVLINA wymaga podania numeru PESEL. M&P PAVLINA nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Kupującego lub Gościa.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Kupującego lub Gościa.
 6. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się w Serwisie i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, M&P PAVLINA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
 8. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

8.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

8.2. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,

8.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

8.4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących lub Gości oraz dla M&P PAVLINA;

8.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

8.6. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

 

4. SPRZEDAŻ BILETÓW.

 1. Sprzedaż Biletów prowadzi M&P PAVLINA.
 2. Bilety są imienne. W sprzedaży jest 1 (jeden) rodzaj biletów: bilet jednodniowy w cenie 70 zł.
 3. Bilet jest generowany automatycznie w formie elektronicznej i wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego.
 4. Do zakupu biletu niezbędne jest podanie co najmniej imienia, nazwiska i numeru PESEL (wymóg wieku).
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a M&P PAVLINA zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów w Serwisie.
 6. Opaski pozostają własnością M&P PAVLINA do czasu odnotowania przez M&P PAVLINA potwierdzenia dokonania zapłaty za Bilet i okazania Biletu przez Gościa w celu wymiany na Opaskę i Kieliszek Degustacyjny.
 7. Opaska i Kieliszek Degustacyjny nie mogą być odstępowane osobom trzecim przez Gościa.
 8. Przy zakupie Biletów przez Serwis, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 9. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia
 10. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, za pośrednictwem portalu internetowego www.platnosci.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w § 4. ust. 10. Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu payu.pl (www.payu.pl/kontakt), z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: pomoc@payu.pl lub dzwoniąc pod numer: 61 630 60 05.
 11. M&P PAVLINA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Dowodem zakupu jest Bilet w formie elektronicznej.
 13. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 14. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania podać dane firmy wraz z nr NIP niezbędnym do prawidłowego wystawienia faktury.
 15. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez M&P PAVLINA.
 16. Kupujący drukuje Bilet / Bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez M&P PAVLINA.
 17. Sprzedaż biletów w Serwisie kończy się 13.05 (piątek), o godzinie 24:00.
 18. M&P PAVLINA zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Serwis w każdej chwili, w przypadku wyczerpania ilości dostępnych Biletów, bądź bez podawania przyczyn.
 19. M&P PAVLINA nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

5. UCZESTNICTWO I DEGUSTACJA.

 1. W Whisky & Friends uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie i trzeźwe.
 2. Posiadacz Biletu, który nie potwierdzi dokumentem urzędowym (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) ukończenia 18 roku życia nie otrzyma Opaski i Kieliszka Degustacyjnego oraz nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Whisky & Friends W takim wypadku M&P PAVLINA nie ZWRACA ceny za Bilet ani nie odpowiada w żaden inny sposób wobec Kupującego lub osoby starającej się o status Gościa.
 3. Opaska i Kieliszek Degustacyjny uprawniają do degustacji whisky udostępnianej przez wystawców na zasadach ogólnych dla wszystkich Gości.
 4. Wystawca może zastrzec, że dany gatunek lub rocznik whisky zostanie wydany za odrębne bony, dostępne w sprzedaży na miejscu w czasie festiwalu Whisky & Friends.

 

6. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Biletu, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny M&P PAVLINA podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Biletu drogą elektroniczną. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres M&P PAVLINA, nie później jednak niż 5 dni przed datą wydarzenia. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. M&P PAVLINA anuluje zakupiony Bilet. Od umowy może odstąpić tylko Kupujący. Gość, który nie jest Kupującym nie może od umowy odstąpić.
 5. Zwrot zapłaconej ceny zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności otrzymanych od Kupującego dokonywany jest na wskazany przez Kupującego w „Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy” rachunek bankowy.

 

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE BILETÓW.

 1. M&P PAVLINA jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży Biletu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@wina-mp.pl. M&P PAVLINA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu na adres M&P PAVLINA.
 4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 5. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.1. Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;

5.2. Organizacje konsumenckie – Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;

5.3. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu

5.4. Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

8. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. M&P PAVLINA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić M&P PAVLINA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: M&P PAVLINA, bądź w drodze elektronicznej na adres kontakt@festiwalwhisky.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. M&P PAVLINA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany.

 

9. PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE.

 1. Ze względu na specyfikę festiwalu Whisky & Friends i konieczność zbadania wieku Gości oraz zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Kupujący udostępnia dane osobowe Gościa poprzez wypełnienie formularza.
 2. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Biletu. Brak danych spowoduje anulowanie zamówienia.
 3. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez M&P PAVLINA wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży Biletów i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wystąpią okoliczności zobowiązujące albo uprawniające M&P PAVLINA do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Kupującego i Gościa mogą być także przekazywane podmiotom wykonującym czynności związanych z realizacją umów sprzedaży Biletów na rzecz Kupującego lub Gościa.
 5. Kupujący lub Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania. Kupujący lub Gość ma prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsze wykonywanie umowy sprzedaży Biletu może okazać się niemożliwe, a M&P PAVLINA może zaprzestać sprzedaży na rzecz Kupującego (Gościa).
 6. Kupujący ma obowiązek aktualizowania danych osobowych swoich i Gościa przekazanych M&P PAVLINA w związku ze sprzedażą Biletów prowadzoną za pośrednictwem Serwisu.
 7. Kupujący może wyrazić zgodę jedynie we własnym imieniu na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W takim wypadku dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane przez M&P PAVLINA także do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez M&P PAVLINA, co także obejmuje zgoda wyrażona przez Kupującego.
 8. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kupującego jest spółka pod firmą: M&P PAVLINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 05-270 Marki, ul. Leonida Teligi 1a.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego i Gości w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umów sprzedaży Biletów.
 10. Kupujący, poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu zamówienia, wyraża zgodę na: (1) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Kupującego i Gościa oraz świadczeniem usług przez M&P PAVLINA, (2) przekazywanie wyłącznie Kupującemu informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez M&P PAVLINA.
 11. Administrator jest zwolniony ze zgłoszenia zbioru danych Kupujących i Gości właściwemu organowi, ze względu na świadczenie na rzecz Kupujących i Gości usług na podstawie umów cywilnoprawnych.
 12. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
 13. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do wszelkich graficznych elementów i treści Serwisu jest M&P PAVLINA. Kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań poszczególnych elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez uprzedniej pisemnej zgody M&P PAVLINA jest zabronione. Szczególnej ochronie podlegają znaki towarowe.
 2. Spory powstałe pomiędzy M&P PAVLINA, a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, podlegają rozpoznaniu przez sądy z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin podlega polskiemu prawu materialnemu i procesowemu.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji filmu promocyjnego I edycji Whisky & Friends, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji wydarzenia. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych festiwalu Whisky & Friends i upoważniam realizatora projektu M&P PAVLINA Sp. z o.o. Sp. K. do ich publikacji na stronach internetowych jak i również poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

miejscowość, data

imię i nazwisko konsumenta
adres zamieszkania konsumenta
M&P PAVLINA Spółka z o.o. Sp. komandytowa 05-270 Marki, ul. Leonida Teligi 1a

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Ja, niżej podpisany ///////// ////////////// niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży Biletu numer //// uprawniającego do uczestnictwa w Whisky & Friends w dniu 14 maja 2016 roku.

Proszę o zwrot ceny zapłaconej za Bilet na niżej podany numer rachunku bankowego:

00 0000 0000 0000 0000 0000 0000.

 

podpis konsumenta

 

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych.

Przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Potwierdź wiek zaznaczając poniższe pole.